Thông báo về kết quả khảo sát định hướng chuyên ngành

Chào anh chị học viên

Sau khi Phòng đào tạo Trung tâm thực hiện khảo sát. Căn cứ kết quả khảo sát Phòng đào tạo thông báo đến anh chị sẽ học định hướng chuyên ngành như sau:

CN1.K2021.1 + CN2.K2022.2: Hướng ứng dụng truyền thông xã hội và công nghệ web

HC.K2022,2 + CN1.2021.2,3: Hướng ứng dụng CNTT quản lý, giám sát, tư vấn các hoạt động doanh nghiệp. Ngoài ra, 2 hướng ngành: Hướng ứng dụng CNTT để phân tích dữ liệu định lượng trợ giúp hoạt động doanh nghiệp nếu sinh viên có nhu cầu học nhờ lớp trưởng cập nhật danh sách gửi về cho phòng đào tạo để có căn cứ mở lớp. Chi phí mở lớp đối với định hướng ngành này các bạn đóng theo tín chỉ.

spot_img

Bài viết mới nhất