Mô Đun 8: Sử Dụng Bảng Tính Nâng Cao (IU8)

Hiện nay, phần mềm bảng tính đã được sử dụng rộng rãi để trợ giúp tính toán trong trong công tác văn phòng và nhiều lĩnh vực khác như phân tính tài chính, kế toán – thống kê ….. do vậy, việc rèn luyện kỹ năng sử dụng bảng tính nâng cao là một trong các yếu tố cần thiết đối với những chuyên viên văn phòng khi cần thể hiện kỹ năng cao cấp về Công nghệ Thông tin. Yêu cầu kỹ năng “sử dụng Bảng tính nâng cao” nhằm đưa ra các kiến thức nâng cao mà thí sinh cần đạt được để có thể thực hiện tốt việc sử dụng bảng tính. Nội dung bao gồm các kiến thức, kỹ năng và các chỉ dẫn tham khảo mà  thí sinh nắm được, từ đó có thể thi lý thuyết và thực hành để đạt được các yêu cầu của Mô đun sử dụng Bảng tính nâng cao.

I.              Yêu cầu kiến thức sử dụng Bảng tính nâng cao

Để có thể thi Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin Nâng cao với Mô đun sử dụng Bảng tính nâng cao (IU08), thí sinh cần nắm được các kiến thức nâng cao trong bảng tính của Microsoft Excel 2010 như:

  • Các kiến thức về thiết lập môi trường làm việc tối ưu trong bảng tính với Microsoft Excel 2010.
  • Các kiến thức về khai thác bảng tính và bảo mật với bảng tính.
  • Các kiến thức về hàm trong bảng tính.
  • Các kiến thức cơ bản về biểu đồ.
  • Các kiến thức liên quan đến khai thác và làm việc với cơ sở dữ liệu như sắp xếp, trích lọc, …
  • Thực hiện các tính toán cơ bản.
  • Khai thác và quản lý dữ liệu.
  • Cài đặt để làm việc tối ưu.
  • Bảo mật và chia sẻ dữ liệu.

II.            Nội dung chi tiết kiến thức về sử dụng Bảng tính nâng cao

1.Thiết lập môi trường làm việc tối ưu với Microsoft Excel 2010
1.1.Thiết lập bảng tính, các thuộc tính của bảng tính
1.1.1.Thiết lập lại thanh công cụ, các tùy chọn tính toán, các nhóm lệnh.
1.1.2.Xem và sửa đổi các thuộc tính của bảng tính.
1.1.3.Sử dụng một số phím và tổ hợp phím tắt trên bàn phím.
1.1.4.Chèn các trường vào đầu trang (header), cuối trang (footer).
1.1.5.Đặt các thuộc tính nâng cao (advanced).
1.2.Sử dụng mẫu
1.2.1.Khái niệm mẫu (template). Tạo bảng tính dựa trên mẫu đang có.
1.2.2.Thay đổi một mẫu.
1.2.3.Lưu bảng tính như một mẫu.
1.3.Bảo mật dữ liệu
1.3.1.Đặt, hủy mật khẩu bảo vệ khi mở, thay đổi trang tính; mật khẩu đối với ô, trang tính.
1.3.2.Che dấu (hide), bỏ che dấu các công thức.
2.Thao tác bảng tính với Microsoft Excel 2010
2.1.Ô và vùng ô
2.1.1.Áp dụng tự động định dạng, kiểu cách (style) cho một vùng (range) các ô.
2.1.2.Định dạng có điều kiện theo nội dung ô.
2.1.3.Tạo, áp dụng các định dạng số theo yêu cầu.
2.1.4.Đặt, thay đổi, xóa tên cho các vùng ô. Sử dụng các vùng có tên trong một hàm.
2.2.Trang tính
2.2.1.Chia tách một cửa sổ. Di chuyển, loại bỏ các  thanh chia tách.
2.2.2.Thiết lập chế độ ẩn hiện các dòng cột của trang tính.
2.2.3.Các lựa chọn dán đặc biệt (paste special) khác nhau.
2.3.Hàm và công thức
2.3.1.Sử dụng các hàm toán học, thống kê, thời gian, tài chính, văn bản, cơ sở dữ liệu.
2.3.2.Tìm và sửa lỗi trong hàm.
2.3.3.Sử dụng mảng trong hàm.
2.3.4.Sử dụng các hàm kiểm tra (ví dụ: vlookup, hlookup).
2.3.5.Tạo các hàm lồng nhau hai mức.
2.3.6.Sử dụng tham chiếu 3 chiều bên trong hàm sum.
2.3.7.Sử dụng các tham chiếu hỗn hợp trong các công thức.
2.4.Biểu đồ
2.4.1.Tạo biểu đồ kết hợp dạng cột và dạng đường.
2.4.2.Thêm trục thứ 2 vào biểu đồ.
2.4.3.Thay đổi kiểu biểu đồ (trên cùng tập dữ liệu).
2.4.4.Thêm, xóa tập dữ liệu trong một biểu đồ.
2.4.5.Thay đổi tỉ lệ trên các trục của biểu đồ.
2.4.6.Thay đổi đơn vị dữ liệu trên các trục mà không thay đổi dữ liệu nguồn.
2.4.7.Sử dụng mẫu biểu đồ và biểu đồ nhỏ trong ô tính.
2.5.Liên kết, nhúng và nạp dữ liệu từ ngoài
2.5.1.Nhập, sửa, hủy một siêu liên kết trong trang tính.
2.5.2.Liên kết dữ liệu bên trong một bảng tính, giữa các bảng tính, giữa bảng tính và các ứng dụng khác.
2.5.3.Cập nhật, hủy bỏ liên kết.
2.5.4.Nạp vào trang tính các dữ liệu từ tệp văn bản có đặt các dấu ngăn cách dữ liệu.
2.5.5.Nhập và xuất dữ liệu XML.
2.6.Phân tích dữ liệu
2.6.1.Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu tự động.
2.6.2.Bảng trụ xoay (pivot table). Tạo, thay đổi một bảng trụ xoay.
2.6.3.Thay đổi nguồn dữ liệu của bảng trụ xoay.
2.6.4.Lọc và phân lớp dữ liệu trong bảng trụ xoay.
2.7.Sắp xếp và lọc dữ liệu
2.7.1.Sắp xếp dữ liệu theo nhiều cột cùng lúc.
2.7.2.Tạo một danh sách theo yêu cầu và sắp xếp theo yêu cầu.
2.7.3.Lọc một danh sách (lọc tự động, lọc nâng cao).
2.7.4.Sử dụng các tính năng tính các tổng con tự động.
2.7.5.Mở rộng/thu hẹp các mức chi tiết của danh sách liệt kê.
2.8.Kiểm tra sự hợp thức của dữ liệu
2.8.1.Khái niệm kiểm tra sự hợp thức (validating). Đặt, sửa tiêu chí để kiểm tra các dữ liệu nhập vào một vùng ô.
2.8.2.Đưa vào các thông báo và cảnh báo lỗi.
2.8.3.Hiển thị tất cả các công thức đã áp dụng trong trang tính (không xem giá trị).
3.Biên tập và lần vết với Microsoft Excel 2010
3.1.Ghi chú, nhận xét, thay đổi (sửa, xóa) nội dung trang tính
3.1.1.Thêm, sửa chữa, xóa bỏ các nhận xét (comment), ghi chú (notes).
3.1.2.Thiết lập chế độ hiện/ẩn các nhận xét, ghi chú.
3.1.3.Chấp nhận, từ chối các thay đổi trong trang tính.
3.2.Lần vết các thay đổi đối với bảng tính
3.2.1.Bật, tắt việc ghi vết thay đổi. Lần vết các thay đổi trong một bảng tính.
3.2.2.So sánh và trộn các trang tính.
spot_img

Bài viết mới nhất