Tổng quan

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin là một Trung tâm hoạt động về Khoa học Công nghệ và Đào tạo trực thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin hiện là một đơn vị đi đầu trong nghiên cứu và triển khai các công nghệ Đào tạo trực tuyến qua Mạng Internet. Hiện nay Trung tâm đã triển khai nhiều phòng học trực tuyến và đào tạo nhiều chương trình Đại học Công nghệ Thông tin.

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin được thành lập theo Quyết định số 416/QĐ/ĐHQG/TCCB ngày 28/11/1998. Sau khi thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Tp.HCM ký quyết định thành lập lại Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin theo Quyết định số 572/QĐ-ĐHQG ngày 19/7/2006. Thực hiện Nghị định 115, Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin hoạt động theo mô hình “Tổ chức Khoa học Công nghệ tự trang trải kinh phí” để thúc đẩy hoạt động đào tạo, dịch vụ và chuyển giao công nghệ.

Trong giai đoạn từ khi được thành lập lại đến nay, Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin đã đáp ứng yêu cầu thực tế về tiêu chuẩn hóa, đồng thời soát xét, sửa đổi nâng cao chất lượng cho phù hợp với thực tế trong nước và trên thế giới phục vụ giảng dạy và đào tạo. Các hoạt động hợp tác trong nước và đặc biệt hợp tác quốc tế được đẩy mạnh và nâng tầm mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động và phát triển Trung tâm.

Trung tâm hiện triển khai các chương trình Đại học cử nhân Công nghệ Thông tin sử dụng công nghệ Đào tạo Trực tuyến theo nhiệm vụ được Trường Đại học Công nghệ Thông tin giao phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ Thông tin chất lượng cao.

Đào tạo, cấp các chứng chỉ Công nghệ Thông tin, thực hiện các chương trình đào tạo không chính quy phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ Thông tin.

Hoạt động đào tạo

Tiếp thu và chuyển giao công nghệ thông tin của thế giới vào Việt Nam. Triển khai các nghiên cứu ứng dụng CNTT trong thương mại điện tử, giáo dục điện tử, chính phủ điện tử.
Thực hiện nhiệm vụ đi đầu trong việc tiếp thu nhanh các thành tựu giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và quốc tế góp phần đổi mới nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy. Thực hiện liên kết các chương trình đào tạo Quốc tế với Úc, Canada, Mỹ … .
Thực hiện vai trò tiên phong trong quá trình hội nhập với nền giáo dục đại học của khu vực và thế giới; liên kết với các công ty hàng đầu trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin để nâng cao chất lượng đào tạo, kỹ năng triển khai công nghệ, nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên và năng lực cán bộ quản lý.

Hoạt động khoa học và công nghệ

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin thực hiện nhiệm vụ cầu nối giữa các cán bộ nghiên cứu của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và thị trường, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển các sản phẩm và dịch vụ phần mềm phục vụ giáo dục và đào tạo.
Phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển các sản phẩm và dịch vụ phần mềm phục vụ giáo dục và đào tạo.
Tổ chức nghiên cứu triển khai ứng dụng, chuyển giao công nghệ và sản xuất thử các công nghệ CNTT tiên tiến nhằm tạo ra các sản phẩm CNTT có giá trị sử dụng trong nước và hướng đến xuất khẩu.