Hội đồng Trung Tâm

  1. PGS. TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng
  2. ThS. Lê Đức Thịnh, Giám Đốc, Phó Chủ tịch
  3. TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân, Phó Hiệu Trưởng, Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Ủy viên
  4. TS. Lê Đình Duy, Trưởng phòng ĐTSĐH&KHCN, Ủy viên
  5. TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh, Trưởng khoa KH&KTTT, Ủy viên.