Hội đồng Trung Tâm

  1. PGS. TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng
  2. TS. Đàm Quang Hồng Hải, Phó Chủ tịch
  3. TS. Lê Đình Duy, trưởng phòng ĐTSĐH&KHCN, Ủy viên
  4. TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh, trưởng khoa KH&KTTT, Ủy viên
  5. TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân, trưởng phòng Đào tạo Đại học, Ủy viên